Grupa XFinance.pl:       XLokaty.pl  |   XPozyczki.pl


Viasms.pl - szybka pożyczka! szybko i wygodnie, pożyczka do 2000 zł, bez zbędnych formalności, szybka pożyczka
Gotówka z dostawą do domu, kwota dopasowana do Twoich potrzeb, bez formalności bankowych, przyjazna, łatwa obsługa

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO:
 • 1.        Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.xpozyczki.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 •  
 • § 1       Definicje
 •  
 • 1.       Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 • 2.       Usługodawca - oznacza podmiot świadczący usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 3.       Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • 4.       Podmioty Współpracujące – oznacza podmioty z którymi współpracuje Usługodawca i którym może przekazywać dane Użytkownika w celu m.in. zawarcia i realizacji umów, należą do nich m.in. banki, pośrednicy finansowi, agencje reklamowe, domy mediowe.
 • 5.       Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.xpozyczki.pl.
 • 6.       Adres e-mail - adres e-mail Użytkownika podany przez niego przy subskrypcji usługi Newslettera.
 •  
 • § 2       Postanowienia ogólne
 •  
 • 1.       Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 • 2.       Użytkownik zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.xpozyczki.pl w zakładce „REGULAMIN”.
 • 3.       Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 • 4.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 • 5.       Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • 6.       Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Internetowej Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 • 7.       Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Serwisu Internetowego i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, a także tworzyć i świadczyć nowe usługi, o czym zawiadamia Użytkownika, o ile te nowe funkcje, zmiany lub modyfikacje go dotyczą.
 • 8.       Serwis Internetowy zawiera formularz porównywarki produktów finansowych (pożyczek gotówkowych i produktów pokrewnych), która służy do wyszukiwania i porównywania parametrów i warunków na jakich te produkty finansowe są oferowane przez Podmioty Współpracujące bądź ich partnerów. Wyniki porównania oraz informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 •  
 • § 3       Korzystanie z Serwisu Internetowego, świadczone usługi
 •  
 • 1.       Usługodawca świadczy usługi obejmujące:
  • a.       promocję produktów finansowych oferowanych przez Podmioty Współpracujące i ich partnerów, w tym promocję zawierania umów wybranych produktów finansowych z bankami,
  • b.       udostępnianie Użytkownikom treści na wszystkich stronach Serwisu Internetowego, również za pośrednictwem Newslettera oraz informacji handlowych Podmiotów Współpracujących,
  • c.       płatną emisję materiałów reklamowych na Stronie Internetowej Serwisu.
 • 2.       Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu.
 • 3.       Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 • 4.       Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Internetowej Serwisu.
 • 5.       Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 • 6.       Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wypełni formularz Subskrypcji zamieszczony w dolnej części Strony Internetowej Serwisu wprowadzając adres swojej poczty elektronicznej i akceptując warunki usługi. Po przesłaniu wypełnionego formularza Subskrypcji, Użytkownik otrzyma na wskazany w nim adres poczty elektronicznej link do aktywacji usługi. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera.
 • 7.       Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika usługi, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej materiały reklamowe i promocyjne.
 • 8.       Usługodawca publikuje w Serwisie Internetowym znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące Podmiotów Współpracujących, które mogą umożliwiać przejście do stron internetowych Podmiotów Współpracujących.
 •  
 • § 6       Odpowiedzialność
 •  
 • 1.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Podmiotów Współpracujących.
 • 2.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Podmiotów Współpracujących, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Podmiotów Współpracujących za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 • 3.       Wszelkie informacje publikowane w Serwisie Internetowym nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, ubezpieczeniowego, finansowego czy inwestycyjnego.
 • 4.       Informacje, porady, wyliczenia, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisie Internetowym nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 • 5.       Źródłami danych prezentowanymi w Serwisie Internetowym są informacje i materiały pozyskane ze źródeł dostępnych publicznie, bądź dostarczone bezpośrednio od Podmiotów Współpracujących, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca dołoży jednak wszelkich starań, aby informacje dotyczące ofert produktów finansowych wykorzystywane na potrzeby Porównywarki finansowej były rzetelne i aktualne w chwili ich wyświetlania w Serwisie Internetowym.
 • 6.       Serwis Internetowy zawiera odesłania do serwisów internetowych Podmiotów Współpracujących oraz innych podmiotów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach, bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Podmiotów Współpracujących jak również za inne dane prezentowanie w serwisach Podmiotów Współpracujących oraz innych podmiotów.
 • 7.       Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to stały dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript.
 • 8.       Usługodawca nie odpowiada za to, że korzystanie z Serwisu Internetowego będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw, jak również za przydatność uzyskanych poprzez Serwis Internetowy informacji.
 • 9.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami w przesyle informacji.
 • 10.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści Serwisu Internetowego, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 •  
 • § 4       Reklamacje
 •  
 • 1.       Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • 2.       Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy.
 • 3.       Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 •  
 • § 5       Dane osobowe i Polityka Plików „Cookies”
 •  
 • 1.       Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach usługi Newslettera i formularzy zamieszczonych w Serwisie Internetowym jest Usługodawca.
 • 2.       Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług przez Usługodawcę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Usługodawcy.
 • 3.       Akceptując odpowiednie klauzule w formularzach dostępnych w Serwisie Internetowym, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę i jego Podmiotów Współpracujących; na potrzeby świadczenia usług przez Usługodawcę pod pojęciem Newsletter należy rozumieć również wszelkie materiały marketingowe Usługodawcy i jego Podmiotów Współpracujących przesyłane Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej.
 • 4.       Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 • 5.       Zbiór danych osobowych przekazanych Usługodawcy zgłaszany jest przez Usługodawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 • 6.       Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 • 7.       Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 • 8.       Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 • 9.       Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  • a)       zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników,
  • b)       dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  • c)       weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
  • d)       statystycznych.
 • 10.       Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 •  
 • § 6       Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 •  
 • 1.       Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
 • 2.       Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
 • 3.       Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym wiadomości o zmianie Regulaminu.
 • 4.       Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 • 5.       Umowa zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 • 6.       W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą jest prawo polskie.
NetCreditpożyczki gotówkowe